Privacy & Disclaimer

Privacy
Vastleggen en verwerking van gegevens:
De door u verstrekte gegevens worden alleen bij een daadwerkelijk inschrijving vastgelegd bij GV Abcoude en de turnbond KNGU. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten GV Abcoude.

Beveiliging van gegevens: Gegevens die vanuit het contacformulier verzonden worden naar het GV Abcoude zijn beveiligd middels een beveiligingscertificaat. Dit is zichtbaar door het groene slotje in de adresbalk.

Gebruik van cookies: GV Abcoude maakt bij het aanbieden van informatie via haar website geen gebruik van cookies.

Links naar websites: Op de site van GV Abcoude staan links naar andere websites. GV Abcoude is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar deze site verwijst.

Wijzigingen: GV Abcoude behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Disclaimer
De website van het GV Abcoude is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie ontleend worden. GV Abcoude behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

GV Abcoude aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt. Tevens kan zij er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GV Abcoude. GV Abcoude is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.